Lles Addysg

Darperir y gwasanaeth uchod gan y Gwasananeth ADY&Ch ar ran awdurdodau Gwynedd a Môn. Fe’i hystyrir gan yr awdurdodau, yn wasanaeth cynhaliol hanfodol, nid yn unig i ddisgyblion a theuluoedd ond hefyd i ysgolion y siroedd.

Nod cyffredinol y gwasanaeth yw ceisio datrys unrhyw broblem, sy’n rhwystro plentyn rhag elwa yn llawn o’r addysg sydd ar gael, drwy gynnig cyngor neu gymorth ymarferol.

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Canolbwyntir ar achosion sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol:

 • presenoldeb plant yn eu hysgolion
 • diogelu plant rhag camdriniaeth
 • goruchwylio’r drefn mewn perthynas a thrwyddedu plant i berfformio
 • goruchwylio’r drefn sy’n ymwneud â chyflogi plant

Sut mae cyfeirio i’r gwasanaeth?

Fel arfer cyfeirir achosion i’r gwasanaeth gan ysgolion. Fodd bynnag, mae modd i blant a theuluoedd gyfeirio eu hunain, yn uniongyrchol, drwy gysylltu â’r Swyddog Lles Addysg yn yr ysgol uwchradd leol neu drwy ffonio 01286 679 007.

 

Pwy ydi’r tîm:

Uwch Swyddog Lles Addysg 

John Hughes Jones

 johnhughesjones@gwynedd.llyw.cymru

Swyddog Lles Addysg 

 Meinir Bolton

meinirbolton@gwynedd.llyw.cymru

Emma Pritchard

emmapritchard@gwynedd.llyw.gwynedd

Olwen Richards

olwenrichards@gwynedd.llyw.cymru

Angela Bennett

angelabennett@gwynedd.llyw.cymru

Sian Pritchard Parry

sianpritchardparry@gwynedd.llwy.cymru

Nia O’Marah

niaomarah@gwynedd.llyw.cymru

Linda Caren Jones

lindacarenjones@gwynedd.llyw.cymru

Angela Owen

angelaowen@gwynedd.llyw.cymru

Carys Hughes

caryshughes@gwynedd.llyw.cymru

Eleri Wyn Jones

eleriwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Nia Dwyfor Pritchard-Roberts

niadwyforpritchardroberts@gwynedd.llyw.cymru

 

Trwyddedu Perfformiadau Plant

Mae Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015 bellach yn weithredol a'u bwriad yw diogelu plant o dan oed gadael ysgol sy'n gweithio ac/neu'n perfformio yn y diwydiant adloniant, modelu neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau eraill. Mae'r angen am drwydded yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei drefnu. Y prif ffactorau sy'n nodi bod angen trwydded yw:

 • Os codir tâl mynediad neu dâl am reswm arall
 • Os yw'r perfformiad ar safle â thrwydded i werthu alcohol (hyd yn oed os bydd y bar ar gau yn ystod y perfformiad)
 • Os bydd y perfformiad yn cael ei ddarlledu'n fyw (teledu, radio neu ffrydio ar y rhyngrwyd)
 • Os bydd y perfformiad yn cael ei recordio i'w ddefnyddio mewn darllediad neu ffilm a fydd yn cael ei weld gan y cyhoedd
 • Unrhyw weithgaredd lle mae plant yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu fodelu lle mae taliad, (ac eithrio treuliau) yn cael ei wneud.
 • I wneud cais am drwydded perfformiadau dylid cysylltu a Rhian Khardani ar 01286 679007
 • Rhaid cael caniatâd y Pennaeth am unrhyw absenoldeb o ysgol

Mae rhai eithriadau, ond nid yw’r rhain yn berthnasol os oes taliad yn cael ei wneud i blant sy'n perfformio, neu mewn perthynas â hynny, pwy bynnag sy'n cymryd y taliad;

 • Perfformiad a drefnir gan ysgol (ysgol addysgol, nid ysgol ddawns neu sefydliad tebyg)
 • Mae'r plentyn wedi perfformio am lai na 4 diwrnod yn y 6 mis diwethaf - os oes angen absenoldeb o'r ysgol, yna mae angen cymeradwyaeth ysgrifenedig Pennaeth.

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn cynnwys plant sy'n cymryd rhan mewn 'perfformiadau' gan gynnwys pob perfformiad darlledu a theatr, ffotograffiaeth plant a modelu.

Mewn rhai achosion gall trefnydd ymgeisio am Gymeradwyaeth Dorfol sy'n ymwneud â'r holl blant sy'n perfformio mewn un gymeradwyaeth. Gallai hyn fod yn ddewis da i grwpiau amatur ac ysgolion. Gofyniad allweddol yw nad yw'r plentyn yn cael ei dalu a bod gan y sefydliad system gadarn ac effeithiol ar waith i ddiogelu plant yn ystod ymarferion a pherfformiad.

Ni chodir tâl am drwyddedau perfformiad plant na Chymeradwyaethau Torfol.

Rheolau sy'n berthnasol i bob perfformiad

P'un a oes angen trwydded ai peidio, mae'n rhaid i drefnwyr sicrhau nad yw plant yn gweithio (perfformio neu ymarfer) yn hirach neu'n hwyrach na'r hyn sy'n cyd-fynd â'u hoedran. Rhaid i blant gael egwyliau priodol. Nid yw amser a dreulir yn cael colur, yn y cwpwrdd dillad neu baratoad corfforol arall yn cyfrif fel egwyl. Fel arfer, dylai egwyl dros nos fod o leiaf 14 awr.

Ni ddylai unrhyw blentyn sy'n cymryd rhan mewn perfformiad gymryd rhan mewn unrhyw gyflogaeth arall ar ddiwrnod y perfformiad neu'r diwrnod canlynol. Nid yw hyn yn effeithio ar berfformiadau ddau ddiwrnod yn olynol.

Hebryngwyr (Chaperones)

Ni all plant gael gofal priodol a chael eu goruchwylio gan rieni neu athrawon drwy'r amser wrth ymarfer neu berfformio, ac felly caiff hebryngwyr eu trwyddedu gan yr awdurdod lleol. Rhaid i'r hebryngwr weithredu er lles gorau'r plentyn ac felly mae'n rhaid cael hyfforddiant priodol.

Cysylltwch â’r Uwch Swyddog Lles Addysg am fwy o wybodaeth ynglyn a chofrestru fel hebryngwyr.

Amserlenni a Chyfathrebu

Dylid cyflwyno ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau perfformio a chymeradwyaethau corff o bobl ddim llai na 21 diwrnod cyn cychwyn y gweithgaredd. Gallai rhai ceisiadau trwydded gymryd llai o amser i'w prosesu ond ni ellir gwarantu hyn.

Canllaw Llywodraeth Cymru

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/keeping-young-performers-safe/?skip=1&lang=cy

 

Adnoddau 

  • Enw: Absenoldeb o Ysgolion Cynradd, 2016-17.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adroddiad blynyddol sy'n dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol. Ystadegau wedi'u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru 14 Rhagfyr 2017
  • Fersiwn Saesneg: Absenteeism from Primary Schools, 2016-17
  • Enw: Absenoldeb o Ysgolion Uwchradd 2016-17.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adroddiad blynyddol sy'n dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol. Ystadegau wedi'u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru 31 Awst 2017
  • Fersiwn Saesneg: Absenteeism from Secondary Schools, 2016-17
  • Enw: Fframwaith Presenoldeb.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweinlyfr gweithredol i’r Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Attendance Framework
  • Enw: Absenteeism from Primary Schools, 2016-17.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An annual report showing data on authorised and unauthorised absenteeism by pupils of compulsory school age. Statistics published by Welsh Goverment 14 December 2017
  • Fersiwn Cymraeg: Absenoldeb o Ysgolion Cynradd, 2016-17
  • Enw: Absenteeism from Secondary Schools, 2016-17.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An annual report showing data on authorised and unauthorised absenteeism by pupils of compulsory school age. Statistics published by Welsh Goverment 31 August 2017
  • Fersiwn Cymraeg: Absenoldeb o Ysgolion Uwchradd 2016-17
  • Enw: Attendance Framework.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An operating toolkit for the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Fframwaith Presenoldeb