Cyfathrebu a Rhyngweithio

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag:

 • Oediad sylweddol gydag iaith a lleferydd
 • Anhwylder iaith, lleferydd a chyfathrebu
 • Anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol
 • Disgyblion sydd o fewn yr Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • Gwneud yn siŵr bod gan ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn ddarpariaeth ar gyfer plant sydd ag anghenion cyfathrebu a rhyngweithio yn eu hysgolion
 • Gwneud yn siŵr bod arweiniad a hyfforddiant penodol ar gael i ysgolion gynllunio’n effeithiol ar gyfer ymateb i anghenion disgyblion
 • Cynnig ymyraethau sydd wedi’u teilwra ar gyfer beth mae disgybl ei angen.
 • Cynnig aelod o’r tîm ddod i’r ysgol i weithio am amser penodol i hyfforddi ac i rannu arfer dda er mwyn cefnogi disgybl i gyflawni targedau.
 • Lleoliad mewn canolfan arbenigol os yw’r anghenion yn cwrdd â’r meini prawf mynediad.

 

Pwy ydi’r tîm?
Uwch Athrawes Arbenigol

Delyth Gibbard

Athrawon Arbenigol

Iona Ceiriog

Nicola Hughes

Angharad Morris

Dwynwen Owen

Alyson Walsh

Rachel Luxton

Mai Williams

Uwch Gymorthyddion Arbenigol

Siwan Roberts

Laura Myles Hughes

Nia Hughes

Cymorthyddion Arbenigol

Rhiannon Evans

Anwen Roberts

Manon Jones

Becca Wynne

Glenda Roberts

Karen Pritchard

Kelly Thomas

Sioned Mai Jennings

Anwen Edwards

Betsan E Davies

 

Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae angen i’r ysgol wneud cyfeiriad i’r Fforwm Ardal os ydy disgybl am dderbyn mewnbwn gan y Gwasanaeth.

Cyn gwneud cyfeiriad mae’n bwysig bod pob ysgol wedi gweithredu ar lefel ysgol yn gyntaf e.e. drwy grwpiau ffocws a grwpiau targed

 

Beth yw rôl y Seicolegydd Addysgol?

 

Beth yw rôl y Swyddog Ansawdd?

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae disgwyl i bob ysgol gynnig cyfleoedd i gefnogi a datblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio disgyblion.

Dylai ysgol:

 • Sefydlu systemau er mwyn targedu unigolion yn ôl eu hangen
 • Ymateb yn ar lefelau gwahanol i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Defnyddio offeryn sgrinio er mwyn adnabod meysydd mae unigion angen cynhaliaeth ychwanegol
 • Ymateb yn raddoledig i anghenion disgyblion drwy gynnal grwpiau targed
 • Datblygu awyrgylch dysgu sy’n gyfeillgar a chynhwysol i unigolion ag anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio
 • Datblygu awyrgylch sy’n caniatáu amser i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio addas o fewn diwrnod ysgol

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

www.ican.org.uk                                                                 

www.afasic.org.uk

www.elklan.co.uk

www.autism.org.uk

www.asdinfowales.co.uk

 

Beth fedrwch chi wneud gartref?

 

Adnoddau 

  • Enw: Cael gwared ar ddymiau - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Getting rid of dummies - Help at home
  • Enw: Canolbwyntio a gwrando - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Concentrating and listening - Help at home
  • Enw: Chwarae - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Play - Help at home
  • Enw: Cyn geiriau - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Before words - Help at home
  • Enw: Deall iaith - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Understanding language - Help at home
  • Enw: Defnyddio geiriau a siarad - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Using words and talking - Help at home
  • Enw: Defnyddio geririau - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Use of words - Handy Hints
  • Enw: Gwella sgiliau echddygol gwael - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Improving poor motor skills - Handy Hints
  • Enw: Gwella sgiliau gwneud synau - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Improving the making of sounds - Handy Hints
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol - lleferydd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child with speech sounds
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol - siarad herciog.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child - bumpy talking
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall a defnyddio geiriau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to understand and use words
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall beth rydych chi’n ddweud.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to understand what you say
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i roi geiriau gyda'i gilydd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child put words together
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i ryngweithio a phobl eraill.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to interact with others
  • Enw: Helpu eich plentyn oed ysgol i wrando.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Helping your school age child to listen
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to develop their vocabulary
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to explain and tell stories
  • Enw: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl. Adnodd Afasic Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Helping your secondary school age child to interact with others
  • Enw: Lleferydd anwastad - Cymorth Gartref.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Bumpy speech - Help at home
  • Enw: Nodi anhawster-nam posibl Pryd y dylech bryderu - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Recognising a possible difficulty-impairment, when to be concerned - Handy Hints
  • Enw: Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith - Awgrymiadau Defnyddiol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Adnodd Afasic Cymru.
  • Fersiwn Saesneg: Other language related skills - Handy Hints
  • Enw: Before words - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Cyn geiriau - Cymorth Gartref
  • Enw: Bumpy speech - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Lleferydd anwastad - Cymorth Gartref
  • Enw: Concentrating and listening - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Canolbwyntio a gwrando - Cymorth Gartref
  • Enw: Getting rid of dummies - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Cael gwared ar ddymiau - Cymorth Gartref
  • Enw: Helping your school age child - bumpy talking.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol - siarad herciog
  • Enw: Helping your school age child put words together.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i roi geiriau gyda'i gilydd
  • Enw: Helping your school age child to interact with others.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i ryngweithio a phobl eraill
  • Enw: Helping your school age child to listen.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol i wrando
  • Enw: Helping your school age child to understand and use words.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall a defnyddio geiriau
  • Enw: Helping your school age child to understand what you say.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol ddeall beth rydych chi’n ddweud
  • Enw: Helping your school age child with speech sounds.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help primary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oed ysgol - lleferydd
  • Enw: Helping your secondary school age child to develop their vocabulary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa
  • Enw: Helping your secondary school age child to explain and tell stories.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau
  • Enw: Helping your secondary school age child to interact with others.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These sheets contain practical advice with ideas for games and activities to help secondary school children practise and develop their skills in a fun way. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill
  • Enw: Improving poor motor skills - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Gwella sgiliau echddygol gwael - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Improving the making of sounds - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Gwella sgiliau gwneud synau - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Other language related skills - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Play - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Chwarae - Cymorth Gartref
  • Enw: Recognising a possible difficulty-impairment, when to be concerned - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Nodi anhawster-nam posibl Pryd y dylech bryderu - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Understanding language - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Deall iaith - Cymorth Gartref
  • Enw: Use of words - Handy Hints.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of quick and easy guides to helping children and young people with speech and language impairments. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Defnyddio geririau - Awgrymiadau Defnyddiol
  • Enw: Using words and talking - Help at home.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: These ‘help at home’ fact sheets are aimed at parents with young children. They contain useful practical advice with games and activities to help children develop skills and language. Produced by Afasic Cymru.
  • Fersiwn Cymraeg: Defnyddio geiriau a siarad - Cymorth Gartref