Presenoldeb a Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Presenoldeb 

Pam mae presenoldeb da yn bwysig?

  • Dyma'r gyfraith
  • Mae plant sy'n mynychu ysgol yn dda iawn yn fwy tebygol o ennill 5 neu fwy o gymwysterau TGAU A-C neu gyfwerth.
  • Mae ysgolion yn darparu cyfleoedd i blant ddatblygu eu sgiliau bywyd.
  • Yn yr ysgol gall plant fod gyda'u ffrindiau a dysgu cymdeithasu a datblygu gwydnwch sydd yn hynod o bwysig mewn bywyd.
  • Mae gan ysgolion fynediad at lawer o wasanaethau cymorth — yn anffodus mae’r plant sydd ddim yn mynychu'r ysgol yn colli allan ar y gwasanaethau yma.

Cofiwch eich cyfrifoldeb chi fel rhiant/gofalwr yw sicrhau bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd — gall methu â gwneud hyn arwain at ddirwyon ariannol a hyd yn oed dedfryd o garchar.


Rhagor o wybodaeth am brydlondeb a phresenoldeb 

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/FfeiliauADYaCh.cshtml
Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

 

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Pamffled Gwybodaeth am hysbysiadau cosb benodedig - am absenoldeb heb awdurdod o'r ysgol

Canllawiau ar gyfer hysbysiadau cosb am golli’r ysgol yn rheolaidd - Llywodraeth Cymru

Ymholiadau – Rhonwen Jones, 01286 679 007 GweinyddolADYaCH@Gwynedd.llyw.cymru Adran Addysg, Cyngor Gwynedd, Plas Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH