Plant mewn perfformiadau

Trwyddedu Perfformiadau Plant

Mae Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015 gyda'r bwriad o ddiogelu plant o dan oed gadael ysgol sy'n gweithio ac/neu'n perfformio yn y diwydiant adloniant, modelu neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau eraill. Mae'r angen am drwydded yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei drefnu. Y prif ffactorau sy'n nodi bod angen trwydded yw:

 • Os codir tâl mynediad neu dâl am reswm arall
 • Os yw'r perfformiad ar safle â thrwydded i werthu alcohol (hyd yn oed os bydd y bar ar gau yn ystod y perfformiad)
 • Os bydd y perfformiad yn cael ei ddarlledu'n fyw (teledu, radio neu ffrydio ar y rhyngrwyd)
 • Os bydd y perfformiad yn cael ei recordio i'w ddefnyddio mewn darllediad neu ffilm a fydd yn cael ei weld gan y cyhoedd
 • Unrhyw weithgaredd lle mae plant yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu fodelu lle mae taliad, (ac eithrio treuliau) yn cael ei wneud.
 • I wneud cais am drwydded perfformiadau dylid cysylltu â Rhonwen Jones, 01286 679 007, Adran Addysg, Cyngor Gwynedd Council, Plas Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH
 • Rhaid cael caniatâd y Pennaeth am unrhyw absenoldeb o ysgol

Mae rhai eithriadau, ond nid yw’r rhain yn berthnasol os oes taliad yn cael ei wneud i blant sy'n perfformio, neu mewn perthynas â hynny, pwy bynnag sy'n cymryd y taliad;

 • Perfformiad a drefnir gan ysgol (ysgol addysgol, nid ysgol ddawns neu sefydliad tebyg)
 • Mae'r plentyn wedi perfformio am lai na 4 diwrnod yn y 6 mis diwethaf - os oes angen absenoldeb o'r ysgol, yna mae angen cymeradwyaeth ysgrifenedig Pennaeth.

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn cynnwys plant sy'n cymryd rhan mewn 'perfformiadau' gan gynnwys pob perfformiad darlledu a theatr, ffotograffiaeth plant a modelu.

Mewn rhai achosion gall trefnydd ymgeisio am Gymeradwyaeth Dorfol sy'n ymwneud â'r holl blant sy'n perfformio mewn un gymeradwyaeth. Gallai hyn fod yn ddewis da i grwpiau amatur ac ysgolion. Gofyniad allweddol yw nad yw'r plentyn yn cael ei dalu a bod gan y sefydliad system gadarn ac effeithiol ar waith i ddiogelu plant yn ystod ymarferion a pherfformiad.

Ni chodir tâl am drwyddedau perfformiad plant na Chymeradwyaethau Torfol.

 

Dogfennau Cymeradwyaeth Dorfol (BOPA) , gan gynnwys Rhestr wirio gyfer sefydliadau - i'ch helpu i wirio eich bod yn cyrraedd holl feini prawf ar gyfer Cymeradwyaeth Dorfol 

  • Enw: BOPA Cytundeb.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Datganiad Ffitrwydd ar gyfer BOPA.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Ffurflen Gais.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Caniatad_rhyddau_gwybodaeth_Chaperon_-CY.doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffurflen Gais Trwyddedu Chaperone (Cymraeg) 0508 .doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwybodaeth i Chaperones (Cymraeg) 0508.doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Application for a chaperone licence (Saesneg) 0508.doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Agreement Contract.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Application Form.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA checklist for organisations.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Statement of Fitness for BOPA.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Information for Chaperones (ENG) 0508.doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: permission to release information ENG .doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

Rheolau sy'n berthnasol i bob perfformiad

P'un a oes angen trwydded ai peidio, mae'n rhaid i drefnwyr sicrhau nad yw plant yn gweithio (perfformio neu ymarfer) yn hirach neu'n hwyrach na'r hyn sy'n cyd-fynd â'u hoedran. Rhaid i blant gael egwyliau priodol. Nid yw amser a dreulir yn cael colur, yn y cwpwrdd dillad neu baratoad corfforol arall yn cyfrif fel egwyl. Fel arfer, dylai egwyl dros nos fod o leiaf 14 awr.

Ni ddylai unrhyw blentyn sy'n cymryd rhan mewn perfformiad gymryd rhan mewn unrhyw gyflogaeth arall ar ddiwrnod y perfformiad neu'r diwrnod canlynol. Nid yw hyn yn effeithio ar berfformiadau ddau ddiwrnod yn olynol.

Hebryngwyr (Chaperones)

Ni all plant gael gofal priodol a chael eu goruchwylio gan rieni neu athrawon drwy'r amser wrth ymarfer neu berfformio, ac felly caiff hebryngwyr eu trwyddedu gan yr awdurdod lleol. Rhaid i'r hebryngwr weithredu er lles gorau'r plentyn ac felly mae'n rhaid cael hyfforddiant priodol.

Cysylltwch â’r Uwch Swyddog Lles Addysg am fwy o wybodaeth ynglŷn â chofrestru fel hebryngwyr.

Gwybodaeth ynglŷn â chofrestru fel hebryngwr  

  • Enw: BOPA Cytundeb.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Datganiad Ffitrwydd ar gyfer BOPA.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Ffurflen Gais.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Caniatad_rhyddau_gwybodaeth_Chaperon_-CY.doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffurflen Gais Trwyddedu Chaperone (Cymraeg) 0508 .doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwybodaeth i Chaperones (Cymraeg) 0508.doc
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Application for a chaperone licence (Saesneg) 0508.doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Agreement Contract.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Application Form.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA checklist for organisations.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: BOPA Statement of Fitness for BOPA.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Information for Chaperones (ENG) 0508.doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: permission to release information ENG .doc
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

Amserlenni a Chyfathrebu

Dylid cyflwyno ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau perfformio a chymeradwyaethau corff o bobl ddim llai na 21 diwrnod cyn cychwyn y gweithgaredd. Gallai rhai ceisiadau trwydded gymryd llai o amser i'w prosesu ond ni ellir gwarantu hyn.

 

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Rheoliadau sy’n nodi pryd fydd angen trwyddedau ar blant i gymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus, neu weithgareddau chwaraeon neu fodelu â thâl.

 

Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel - Canllawiau i gyd fynd â rheoliadau 2015 ar gyfer perfformiadau plant

Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel - Arferion gorau

Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel – Crynodeb i blant a phobl ifanc

Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel - Enghreifftiau a gwybodaeth – Crynodeb i blant a phobl ifanc

 

Sut yw i'n gwneud cais am drwydded perfformiadau?

Ffurflen Gais Amlinellol Trwydded Perfformiadau a Gweithgareddau Plant (Cymru)

Ymholiadau – Rhonwen Jones, 01286 679 007 GweinyddolADYaCH@Gwynedd.llyw.cymru Adran Addysg, Cyngor Gwynedd, Plas Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH