Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Plant a phobl ifanc sydd yn cael anhawster sylweddol yn y maes llythrennedd a rhifedd.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi disgyblion mewn:

 • Ysgolion cynradd
 • Ysgolion uwchradd

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Mae’r gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol (ADY Penodol) yn gweithio efo rhieni/gofalwyr, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i wneud yn siŵr bod pob disgybl yn:

 • Derbyn yr un cyfleoedd yn union â’u ffrindiau mewn ysgolion.
 • Datblygu sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnyn nhw.
 • Cyflawni eu potensial a datblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol.
 • Elwa o wasanaeth arbenigol sy’n ymateb i anghenion addysgol y disgybl.
 • Yn cael ei addysgu mewn awyrgylch sy’n hybu cynhwysiad addysgol.
 • Derbyn cefnogaeth addas ac amserol.                

Mae’r gwasanaeth ADY Penodol yn gweithio efo ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn i sicrhau bod disgyblion gydag anawsterau penodol yn cael eu cynnwys yn y cwricwlwm. Ceisir lleihau effaith yr anawsterau ar unrhyw gynnydd academaidd.

Er mwyn gwneud hyn  rydym fel gwasanaeth yn gosod yr amcanion canlynol;

 • Cynnig hyfforddiant i staff allweddol o fewn ysgolion i ddatblygu sgiliau a defnyddio adnoddau priodol wrth weithio gyda’r disgyblion.
 • Cynnig  gwasanaeth sydd yn helpu disgyblion ADY Penodol mewn ysgolion cynradd, ac uwchradd i wneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial.
 • Monitro datblygiad y disgybl a sicrhau datblygiad cadarn o’r sgiliau angenrheidiol. 
 • Sicrhau bod rhieni yn rhan allweddol o unrhyw gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig.
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau arbenigol y tîm ADY Penodol er mwyn cynnal y lefelau arbenigedd sydd ei angen i gefnogi  anghenion y disgyblion.

Pwy ydi’r tîm:

Athrawon Arbenigol ADY Penodol

Einir Wyn Owen

Iona Angharad Edwards

Siân Pritchard Roberts

Sara Llwyd Davies

Uwch Gymorthyddion Arbenigol ADY Penodol

Ann Jones

 

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae cyfeiriadau o’r ysgolion yn cael eu trafod  yn erbyn meini prawf mynediad y gwasanaeth mewn Fforymau Ardal ADYaCh.

 

Beth yw rôl y Seicolegydd Addysgol?

 

Beth yw rôl y Swyddog Ansawdd?

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i greu awyrgylch diogel a gofalus lle y mae’n bosib i bob disgybl ddatblygu’n hapus a hyderus. Er mwyn sicrhau awyrgylch sydd yn gyfeillgar i ddysgwyr gydag ADY Penodol mae disgwyl i ysgolion:

 • Sicrhau fod yr awyrgylch dysgu a cymdeithasol yn gynhwysol a chroesawgar.
 • Ymateb ar lefelau gwahanol i anghenion drwy ystyried unrhyw gyngor arbenigol rhesymol.
 • Fesur cynnydd disgyblion sydd yn derbyn ymyraethau er mwyn gallu dangos pa mor effeithiol ydynt.
 • Defnyddio asesiadau safonol a chyfeiriol er mwyn gweld cynnydd a phenderfynu ar y gefnogaeth orau addas.
 • Sicrhau bod unrhyw strategaethau/ argymhellion gan y gwasanaeth arbenigol yn cael eu gweithredu.

 
Adnoddau

 

Pwy arall sy’n gallu helpu?

Cydlynwyr ADY (CADY) yn yr ysgol

Seicolegwyr Addysgol

Swyddogion Ansawdd

SNAP Cymru 

www.bdadyslexia.org.uk

www.nhs.uk/conditions/dyslexia

www.nessy.com/uk

www.dyslexia-assist.org.uk

www.booktrust.org.uk

www.poridrwystori.org.uk

www.readingrockets.org

 

Beth fedrwch chi wneud gartref?

Mae gweithio gyda theuluoedd a sicrhau cydweithrediad rhieni yn allweddol ar gyfer perthynas lwyddiannus ag unrhyw ddisgybl.

Siarad efo’ch plentyn

Darllen i / efo eich plentyn

Dysgu rhigymau

Chwarae gemau

Pecyn o weithgareddau/syniadau ar gais

 

Adnoddau 

  • Enw: adeiladu geiriau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dewis llythyren a cheisio adeiladu gair. Mae rhain yn eiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol.
  • Fersiwn Saesneg: CVC buliding words
  • Enw: Darllen 1 CATHOD.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: pecyn o weithgareddau darllen a deall
  • Fersiwn Saesneg: Reading 1 CATS
  • Enw: Darllen 2 - Cŵn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Wrth Ddarllen 2 - Cŵn
  • Fersiwn Saesneg: Reading 2 - Dogs
  • Enw: Darllen geiriau dyrys nod llyfr.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Templed ar gyfer gwneud nod llyfr
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 1).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau dwy lythyren i ddarllen a sillafu
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 1)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 2).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 2)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 3).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau c-ll-c deugraffiaid 1. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 3)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 4).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau c-ll-c deugraffiaid 2 a 3. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 4)
  • Enw: Gêm ffoneg casglu deugraffiaid 1.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gêm casglu teulu c-ll-c. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gêm ffoneg casglu deugraffiaid 2.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gêm casglu teulu F / Ff
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gweithgareddau Minecraft.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Addas ar gyfer Uwchradd yn bennaf
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 4 - Eliffantod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Reading Fun 4 - Elephants
  • Enw: Hwyl Darllen 4 - Mwnci.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Reading Fun 4 - Monkeys
  • Enw: Y Goedwig Lliwgar - Llyfr Darllen a Lliwio.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Stori fer yn cynnwys geirfa lliwiau
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Y Goedwig Lliwgar - Llyfr Gweithgareddau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gweithgareddau i helpu adnabod geirfa lliwiau
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gêm i ddysgu am odrifau ac eilrifau (thema môr-leidr) - A game to learn odd and even numbers (pirate theme).pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Hwyl Haf - Summer Fun.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pecyn o weithgareddau hwyl ar gyfer y gwyliau - A pack of fun activities for the holidays
  • Enw: Hwyl Mathemateg 1 - Maths Fun 1.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 1 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 1 - ideas, fun and games to develop skills
  • Enw: Hwyl Mathemateg 2 - Maths Fun 2.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 2 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 2 - ideas, fun and games to develop skills.
  • Enw: Hwyl Mathemateg 3 - Maths Fun 3.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 3 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 3 - ideas, fun and games to develop skills.
  • Enw: Y Rhif Mwyaf - The Biggest Number.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gem adnabod ac adio rhifau - A game to identify and add numbers
  • Enw: CCVC words 1.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CCVC words 2.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CCVC words 3.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ch Sh word game.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CVC buliding words.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Choose a letter and build some words. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: adeiladu geiriau
  • Enw: CVCs Activities to help with first words.zip
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This pack contains 4 different activities to help your child's reading and spelling. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Game - CVCC CCVC letter A.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Game - CVCC CCVC mixed.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Literacy activities.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Please adapt activities according to your child’s ability and confidence. Above all — HAVE FUN!
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Phonics 1 (Part 1).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Two letter words to read and spell
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 1)
  • Enw: Phonics 1 (Part 2).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: CVC words. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 2)
  • Enw: Phonics 1 (Part 3).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: CVC words (u). A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 3)
  • Enw: Phonics 1 (Part 4).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: sh, ch, th words
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 4)
  • Enw: Reading 1 CATS.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading comprehension activities
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading 2 - Dogs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 2 - Dogs
  • Fersiwn Cymraeg: Darllen 2 - Cŵn
  • Enw: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod
  • Enw: Reading Fun 4 - Elephants.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 4 - Eliffantod
  • Enw: Reading Fun 4 - Monkeys.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 4 - Mwnci
  • Enw: Yes No Game level 1.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Read the sentences aloud and decide if they should be placed in the yes or no pile.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.