Addysg Ddewisol yn y Cartref

Canllawiau i rieni a gofalwyr sy'n ystyried addysgu eu plant yn y cartref

Addysg ddewisol yn y cartref: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

 

Arholiadau ac Asesiadau Haf 2022

Gwybodaeth ynghylch gweithdrefnau ar gyfer ymgeiswyr preifat

CBAC: https://www.cbac.co.uk/home/cefnogaeth-i-fyfyrwyr/ymgeiswyr-preifat/

 

Digwyddiad gyrfaoedd 'Dewiswch Eich Dyfodol'

Mae Gyrfa Cymru yn cynnal digwyddiad gyrfaoedd digidol Cymru gyfan gyda hyd at 100 o arbenigwyr a chyflogwyr yn y diwydiant ar 8 Mawrth 2022 o’r enw ‘Dewis Eich Dyfodol’.

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer disgyblion B10 ac uwch ac mae'n addas ar gyfer dysgwyr EHE. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddwyieithog a gall pobl ifanc archebu lle ar-lein drwy'r dolenni isod.

Cymraeg - https://gyrfacymru.llyw.cymru/digwyddiadau/dewiswch-eich-dyfodol-2022

English - https://careerswales.gov.wales/events/choose-your-future-2022

 

Manylion cyswllt eich Awdurdod Lleol 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Cyfeiriad: Adran Addysg, Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE
Ffôn: 01286 679007
Ebost: GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.adyach.cymru 

 

Adnoddau defnyddiol ar gyfer teuluoedd sy'n addysgu eu plant yn y cartref

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Cynradd)

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Uwchradd)

Hwb Teuluoedd Gwynedd - y man cyswllt cyntaf i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol Gwynedd sydd eisiau gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth yn ymwneud â phlant a theuluoedd. Linc i’r wefan: Hwb Teuluoedd Gwynedd Lawr lwytho pamffled Hwb Teuluoedd Gwynedd

Teulu Môn - Gwasanaeth digost a chynhwysol ar gyfer teuluoedd yw Teulu Môn. Gwasanaeth sy’n gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Plant, Teuluoedd a Gweithwyr Proffesiynol er mwyn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â Phlant, a theuluoedd sydd â phlant, rhwng 0 i 25 oed. Linc i’r wefan: Teulu Môn

 

  • Enw: Gwasanaethau Llesiant Lleol Gwynedd. Llyfryn Gwybodaeth Edrych ar ol fy hun.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r llyfryn yn adnodd sy’n rhoi syniadau i bobl ar sut i gyflawni’r 5 Ffordd at Les, ac yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau iechyd a lles yng Ngwynedd. Mae’r llyfryn yma wedi'i lunio gan Bartneriaeth Iechyd a Lles Gwynedd.
  • Fersiwn Saesneg: Gwynedd Local Wellbeing Services Looking after myself information booklet
  • Enw: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae'r Llyfryn Gwybodaeth yma yn rhestru rhai gwasanaethau a mudiadau sydd ar gael a allai roi hwb i iechyd a lles trigolion Ynys Môn.
  • Fersiwn Saesneg: Medrwn Mon - Information Booklet
  • Enw: Gwynedd Local Wellbeing Services Looking after myself information booklet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The booklet is a resource that offers ideas on how to achieve the 5 Ways to Wellbeing, includes information about health and wellbeing services in Gwynedd. This booklet has been compiled by Gwynedd Health and Wellbeing Partnership.
  • Fersiwn Cymraeg: Gwasanaethau Llesiant Lleol Gwynedd. Llyfryn Gwybodaeth Edrych ar ol fy hun
  • Enw: Medrwn Mon - Information Booklet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This Information Booklet lists the services currently available to support your health and well-being.
  • Fersiwn Cymraeg: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth

 

 Gwybodaeth CADW

Gweler isod wybodaeth ddefnyddiol a dolenni, ar sut y gall teuluoedd Addysg Ddewisol yn y Cartref wneud y defnydd gorau o CADW. CADW yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

 

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo - awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. 

Mae Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol i annog ymddygiad da gan blant a dewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol.

Gwybodaeth i Rieni - Taflen wybodaeth i rieni am y newid yn y gyfraith.

Gwybodaeth ac Adnoddau pellach – gan Lywodraeth Cymru