Cefnogaeth Allanol

Timau Nyrs Ysgol (Ardal)

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Cynradd)

Gwasanaeth Nyrsio Ysgol (Uwchradd)

Dwyfor           – 01758 701 152

Arfon              – 03000 851 631

Bangor           – 03000 850 034

Meirionnydd  – 03000 853 388

Môn                 – 03000 853 190

 

Gyrfa Cymru

fiona.goodwin@gyrfacymru.llyw.cymru (Gwynedd)

cari.jones@gyrfacymru.llyw.cymru  (Môn)

https://gyrfacymru.llyw.cymru/

 

CAMHS  - Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Child and Adolescence Mental Health Service

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Talarfon     - 03000 850 037

Alltwen     - 03000 852 450

 

Barnado’s – Cefnogaeth Teuluol

www.barnados.org.uk

 

Gorwel – Cefnogaeth trais yn y cartref ac atal digartrefedd

www.gorwel.org

gorwel@gorwel.org

0300 111 2121

 

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyfeiriadau Plant

Tîm Plant Gwynedd: 01758 704455 CyfeiriadauPlant@gwynedd.llyw.cymru

Teulu Môn: 01248 725888 a phan ofynnir i chi ddewis opsiwn 3 (Gwasanaethau Plant) o'r ddewislen switsfwrdd teulumon@ynysmon.gov.uk  

 

Canllaw brechiadau pobl ifanc 

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu canllaw ar y cyd i frechiadau ar gyfer pobl ifanc ym mlynyddoedd ysgol 7 i 11. Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth am pryd a sut mae'r brechiadau hyn yn cael eu cynnig a pham bod eu hangen.

Brechu yw un o'r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag afiechydon. Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu canllaw ar y cyd i frechiadau ar gyfer pobl ifanc. Mae'r canllaw yn esbonio pryd a sut mae brechiadau yn cael eu cynnig i bobl ifanc ym mlynyddoedd ysgol 7 i 11 (rhwng 11 ac 16 oed) a pham eu bod mor bwysig. Gofynnir i rieni a gofalwyr ddarllen y canllawiau. Yn ogystal, pan ddaw amser rhoi pob brechiad cewch wybodaeth gan yr ysgol am y brechiad sy'n cael ei gynnig ynghyd â ffurflen ganiatâd. Darllenwch y wybodaeth hon hefyd a dychwelwch y ffurflen ganiatâd cyn gynted â phosibl, fel bod eich plentyn yn cael yr amddiffyniad gorau y gall ei gael yn erbyn y clefydau difrifol hyn. 

Canllaw i frechiadau i bobl ifanc - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

  

Gwefannau Defnyddiol 

Llywodraeth Cymru – www.llyw.cymru

Gyrfa Cymru –  https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Ed Yourself – www.edyourself.org

Mae Addysg yn dechrau yn y cartref / Education begins at home – www.facebook.com/beginsathome

Friends, Families and Travellers – www.gypsy-traveller.org/education

Home Education UK – www.home-education.org.uk

BBC Bitesize – www.bbc.co.uk/bitesize

Twinkl – www.twinkl.co.uk

Discovery Education – www.discoveryeducation.co.uk

ttrockstars – www.ttrockstars.com

Primary Resources – www.primaryresources.co.uk

CBAB/WJEC – www.cbac.co.uk