Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd

Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Gwynedd a Môn i blant

Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn darparu gwasanaethau sy’n seliedig ar dystiolaeth, sy’n rhagweld ac yn ymateb i anghenion iaith, lleferydd, cyfathrebu a / neu lyncu unigolion. Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r unigolion yma, eu teuluoedd, ac asiantaethau eraill, i leihau effaith eu hanawsterau ar eu lles, a’u gallu i gymryd rhan yn eu bywyd bob dydd.

Therapyddion Iaith a Lleferydd yw’r arbenigwyr arweiniol yn maes anhwylderau cyfathrebu a llyncu. Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn arwain yr asesu, rhoi deiagnosis gwahaniaethol, a rheoli ymyrraethau (mewnbwn / cefnogaeth) unigolion efo anhwylderau iaith, lleferydd, cyfathrebu a llyncu. (Coleg Brenhinol Therapi Iaith a Lleferydd)

 Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â'n gwefan os gwelwch yn dda: https://bipbc.gig.cymru/TILL

 

Cyfeirio Plant

Mae gennym bolisi 'cyfeirio agored' ac rydym yn derbyn cyfeiriadau gan rieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Caiff cyfeiriadau eu brysbennu gan therapyddion iaith a lleferydd cymwys a all gysylltu â chyfeirwyr am fwy o wybodaeth os oes angen. Yn unol â pholisi BIPBC, bydd gofyn i rieni a gofalwyr gysylltu â ni i gytuno ar apwyntiad.

I wneud cais am ffurflen gyfeirio, cysylltwch â’r adran ar 03000 851 758 neu dros e-bost ar BCU.SALTReferralsWest@wales.nhs.uk. Gellir anfon y ffurflen gyfeirio drwy’r post neu dros e-bost.

Cwblhewch y ffurflen gyfeirio papur a'i hanfon at: Adran Therapi Iaith a Lleferydd, Bodfan, Ysbyty Eryri, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YE.

Neu, gallwch ei hanfon dros e-bost ar:  BCU.SALTReferralsWest@wales.nhs.uk.

 

Llinell Gymorth Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant - Gwynedd a Môn

Os hoffech drafod unrhyw blentyn, mae croeso i chi gysylltu â’r ardran Therapi Iaith a Lleferydd trwy gysylltu â’r Llinell Gymorth

Rhif ffôn 03000 850063

Dydd Mawrth 11:30 – 13:30 y.p  - Dydd Iau - 14:00 – 16:00 y.p.

GIG TIaLl Llinell Gymorth Awst 2020 - NHS SALT Helpline Aug 2020