Llywodraethwr Cyswllt ADY a Chynhwysiad

Y Llywodraethwr sydd yn:

 • Sicrhau fod gan yr ysgol fewnbwn gan Gydlynydd Ysgol/Clwstwr â chyfrifoldeb dros gydlynu darpariaeth ar gyfer ADY a Chynhwysiad.
 • Cadarnhau bod gan yr ysgol bolisi ADY a Chynhwysiad a’i fod yn cael ei adolygu’n flynyddol.
 • Bod yn gyfarwydd gyda pholisi ADY a Chynhwysiad yr ysgol, Cod Ymarfer ADY Cymru a bod yn ymwybodol o fentrau ADY yn genedlaethol ac yn lleol, gan Lywodraeth Cymru, Consortiwm Rhanbarthol a’r Awdurdod Lleol.
 • Cyfarfod bob tymor, trwy apwyntiad, gyda’r Cydlynydd Ysgol/Clwstwr ADY a Chynhwysiad i drafod cynnydd ac effeithlonrwydd y polisi ADY a Chynhwysiad (yn unol â pholisi Ymweliadau Llywodraethwyr i Ysgolion).
 • Gweithio gyda’r llywodraethwr cyswllt amddiffyn plant (os yn briodol).
 • Deall sut y mae’r ysgol yn adnabod disgyblion ag ADY a Chynhwysiad a beth sy’n digwydd unwaith y bydd disgybl wedi’i adnabod;
 • Bod yn ymwybodol o’r cynnydd y mae disgyblion unigol gydag ADY yn ei wneud.
 • Bod yn ymwybodol o’r gyllideb sydd ar gael i ADY a Chynhwysiad yn yr ysgol a monitro ei ddefnydd effeithiol.
 • Adrodd, yn flynyddol o leiaf, i’r corff llywodraethu ar weithrediad ac effeithlonrwydd polisi ADY a Chynhwysiad yr ysgol, heb drafod manylion disgyblion unigol.
 • Ysgrifennu, neu helpu i ysgrifennu, gwybodaeth ADY a Chynhwysiad ar gyfer Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni
 • Sicrhau bod adran yn llawlyfr yr ysgol ar ddarpariaeth ADY a Chynhwysiad.
 • Diweddaru gwybodaeth ADY a Chynhwysiad trwy fynychu cyrsiau hyfforddi perthnasol i lywodraethwyr sy’n cael eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol.