Saesneg Fel Iaith Ychwanegol

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd:

 • Yn dod o gefndiroedd ethnig lleiafrifol
 • Yn gallu cyfathrebu gyda’r teulu ac weithiau’r gymuned ehangach - ond angen dysgu Saesneg (a Chymraeg) er mwyn cael mynediad at y cwricwlwm a chyfathrebu gyda chyfoedion, athrawon yr ysgol a phobl eraill sydd yn byw yng Nghymru

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • Gwneud yn siŵr bod gan ysgolion Gwynedd ddarpariaeth ar gyfer plant sydd yn dysgu Saesneg (a Chymraeg) yn eu hysgolion
 • Gwneud yn siŵr bod arweiniad a hyfforddiant penodol ar gael i ysgolion gynllunio’n effeithiol ar gyfer ymateb i anghenion disgyblion
 • Cynnig ymyraethau sydd wedi’u teilwra ar gyfer beth mae disgybl ei angen.
 • Cynnig aelod o’r tîm ddod i’r ysgol i weithio am amser penodol i hyfforddi ac i rannu arfer dda er mwyn cefnogi disgybl i gyflawni targedau
 • Cefnogi athrawon i wahaniaethu gwersi ar gyfer disgyblion gyda SIY er mwyn hwyluso’r proses dysgu iaith (2 iaith) newydd ar yr un pryd a dysgu’r cwricwlwm
 • Cefnogi disgyblion parhau ddysgu a defnyddio ac yn cael cymwysterau yn eu mamiaith
 • Codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb, diwylliant, iaith ac amrywiaeth mewn ysgolion
 • Cefnogi ysgolion anwytho disgyblion a’r teuluoedd sydd yn cyrraedd gwlad newydd gydag iaith a diwylliant hollol newydd iddynt

 

Pwy ydi’r tîm?
Uwch Athrawes Arbenigol

Helen Wharton

Athrawon Arbenigol

Helen Speddy

Lowri Pijeira

Uwch Gymorthyddion Arbenigol

Ivana Rowlands

 

Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae angen i’r ysgol wneud cyfeiriad i’r Fforwm SIY os ydy disgybl am dderbyn mewnbwn gan y Gwasanaeth. Bydd fforwm un waith bob tymor.

Cyn gwneud cyfeiriad mae’n bwysig bod pob ysgol wedi gweithredu ar lefel ysgol yn gyntaf e.e. drwy gasglu gymaint o wybodaeth â phosib am y disgybl a’r teulu; trwy geisio darganfod profiadau, iaith ac addysg flaenorol y disgybl; trwy sicrhau  bod y plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus yn  yr ysgol.

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae disgwyl i bob ysgol gynnig cyfleoedd i gefnogi disgyblion sydd yn dysgu Saesneg (Cymraeg).

Dylai ysgol:

 • Sicrhau bod person dynodedig ym mhob ysgol – bydd y berson dynodedig y berson cyswllt. Bydd y berson dynodedig yn gyfrifol am les a chynnydd y disgyblion sydd yn dysgu Saesneg (a Chymraeg) trwy’r ysgol.
 • Sefydlu systemau er mwyn targedu unigolion yn ôl eu hangen
 • Datblygu awyrgylch ac ethos dysgu sy’n gyfeillgar a chynhwysol i unigolion sydd yn dysgu Saesneg (a Chymraeg) yn y dosbarth
 • Datblygu awyrgylch sy’n caniatáu amser i ddatblygu sgiliau ieithyddol penodol o fewn diwrnod ysgol
 • Sicrhau bod pawb yn yr ysgol yn gwybod pa iaith/ieithoedd mae disgybl yn siarad ac yn dangos parch at iaith gyntaf y disgybl

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

www.nassea.org.uk                                                                 

www.naldic.org.uk

www.racingtoenglish.co.uk

www.britishcouncil.org.uk

www.collaborativelearning.org

www.newburyparkschool.net

www.mantralingua.com

www.bbc.co.uk/learningenglish

www.emasuk.com

 

 Beth fedrwch chi wneud gartref?

 • Annog y disgybl gwylio rhaglenni sydd â diddordeb ar y teledu yn yr iaith targed 
 • Annog y disgybl gwrando ar fiwsig ar y radio neu on-line
 • Ymweld â’r llyfrgell leol er mwyn benthyg llyfrau sydd â diddordeb. Darllen y llyfrau efo’ch gilydd wrth ddefnyddio’r lluniau er mwyn deall ystyr y geiriau
 • Annog eich plentyn gwneud gweithgareddau ar ôl yr ysgol e.e. drama / canu / pêl-droed / gymnasteg / nofio. Byddan nhw’n dysgu’r iaith gan ffrindiau eraill yn y grŵp
 • Annog eich plentyn gwneud yr ymarferion/chwarae gemau / gwrando ar y storïau/canu’r caneuon/gwylio ffilmiau ar y BBC ‘Learn English’ neu ar y British Council website (gweler uchod)
 • Parhau siarad a datblygu mamiaith y disgybl yn y cartref. Bydd yn helpu disgybl dysgu iaith newydd iddynt os bydd iaith gyntaf yn parhau bod yn gryf.