Canolfannau Arsylwi Blynyddoedd Cynnar (ABC)

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Gwasanaeth gan yr Awdurdod Addysg ar gyfer plant oed Meithrin ysgol (sef 3-4 oed) ydy’r gwasnanaeth ABC. Mae’n wasnanaeth ar gyfer unigolion sydd yn debygol o fod ag anghenion ychwanegol.

Mae dosbarth ABC yn roi cyfle i blant oed Meithrin gael eu harsylwi a’u hasesu i sicrhau y byddent yn cael y ddarpariaeth orau ar gyfer datblygu eu sgiliau i’r dyfodol.

Mae ABC yn golygu  Arsylwi ac Asesu yn y Blynyddoedd Cynnar.

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • Gweithio gyda grwpiau bach o blant ar y tro.
 • Cyflwyno grwp bach o blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i sefyllfa dosbarth. Paratoi’r plentyn ar gyfer addysg llawn amser.
 • Staff arbenigol sydd wedi arbenigo mewn ystod o anghenion ac wedi arbenigo i asesu a hybu sgiliau: iaith, chwarae, hunan-ofal, corfforol a chymdeithasol y plant drwy‘r Cyfnod Sylfaen
 • Ymyrraeth gynnar i roi’r cyfleoedd a phrofiadau gorau i’r plant  o’r cychwyn cynta’
 • Cymorth a chefnogaeth arbenigol
 • Cyfle i arsylwi ac asesu anghenion plentyn er mwyn sicrhau fod pethau yn eu lle ar gyfer y plentyn pan fyddant yn trosgwlyddo i addysg llawn amser.
 • Cyfleoedd i blentyn ddilyn ei ddiddordebau ei hun, defnyddio dulliau dysgu trwy chwarae a gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn ogstal a’r cyfle i ddeall a dilyn trefn dosbarth.
 • Cyfle i bob plentyn ddatblygu ar ei lefel ei hun. Er enghraifft mae’r staff ABC yn cefnogi Rhieni wrth weithio ar doiledu ac yn newid clytiau.
 • Llunio a dilyn rhaglenni penodol ar gyfer datblygu sgiliau cynnar e.e. toiledu, sgiliau chwarae a chymdeithasu.
 • Defnyddio dulliau cyfathrebu aml gyfrwng e.e. arwyddo, lluniau, symbolau.
 • Cyfleoedd i therapyddion iaith a therapyddion ffisio ddod i’r ABC a chefnogi y plentyn. Mae staff yr ABC yn cydweithio hefo pob asiantaeth sydd yn ymwneud hefo plentyn. Bydd Seicolegydd Addysgol yn ymweld ac yn arwain trafodaethau i sicrhau darpariaeth hir dymor (Proffil un tudalen /llawn CDU)

 

Beth yw oed y plant sydd yn mynychu’r dosbarth ABC?

Plant oed Dosbarth Meithrin sydd yn mynychu ABC h.y. y flwyddyn ysgol pan fydd y plant yn cael eu penblwydd yn 4 oed.

Addysg rhan amser yw’r flwyddyn Meithrin.

Mae’r gwasanaeth ABC yn cyfri fel oriau addysg fel sydd mewn ysgol. Mae plant un ai yn mynychu’r Uned am 4/5 sesiwn hanner diwrnod (Dwyfor a Meirionydd ar agor 4 sesiwn yn unig) neu yn rhannu lleoliad gyda’r Ysgol Prif Lif. Mae hyn yn dilyn trafodaeth rhwng y Rhiant, Athrawes ABC a’r Awdurdod Addysg. Mae pob plentyn yn unigol a felly nid oes rheolau pendant yn eu lle am faint o amser  fydd y plant yn mynychu y dosbarth ABC, fydd hyn yn cael ei adolygu yn gyson. Mae amseroedd agor pob dosbarth ABC yn amrywio.

 

Pwy ydi’r tîm?
Athrawon

Llinos Watkins

Sioned Rhys Griffiths

Nia Wyn Evans

Einir Rees Jones

Carys Griffiths

Menna Hughes Jones

Cymorthyddion

Wendy James

Jade Hayes-Hallsworth

 Sian Jones

 Alison Jones

Ceinwen Thomas

Diana Hughes

Sian Humphreys

 

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae plant yn cael eu cyfeirio i’r gwasanaeth gan

 • Gweithwyr Iechyd fel Pediatrydd Cymunedol, Ymwelwyr Iechyd, Therapyddion Iaith a Lleferydd
 • Gweithwyr Addysg sydd yn gweithio gyda Cylchoedd Meithrin, Athrawon Dosbarth Meithrin.

Mae angen cyfeirio mor fuan â phosib er mwyn rhoi amser i drefniadau gael eu gwneud mewn da bryd.

 

Beth yw rôl y Seicolegydd Addysgol?

Mae gwahanol Seicolegydd Addysgol yn gweithio hefo’r gwahaol Ddosbarthiadau ABC.

Mae cydweithio agos yn cymryd lle hefo Seicolegydd Addysgol. Maent yn dod i’r dosbarth ABC er mwyn dod i adnabod y plant ac maent yn cyfrannu tuag at y cyfarfodydd Cynllun Datblygu Unigol (CDU).

 

Beth yw rôl y Swyddog Ansawdd?

 

Beth yw rôl yr ysgol?

Mae cyswllt agos rhwng y gwasanaeth ABC ac Ysgol y plentyn er mwyn sicrhau trosglwyddiad llyfn i addysg llawn amser.

Mae’r ysgol yn gallu ymweld â’r dosbarth ABC a dod i gyfarfodydd Cynllun Datblygu Unigol (CDU) neu cyfarfod Proffil Un Tudalen.

Mae’r ysgol a’r dosbarth ABC yn casglu gwybodaeth am ddatblygiad y plentyn er mwyn gallu cyfrannu i gyfarfodydd gyda rheini.

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

Mae cyswllt agos rhwng Athrawes ABC a Therpayddion Iaith a Lleferydd er mwyn sicrhau bod targedau ar gyfer pob plentyn.

Mae cyswllt agos rhwng Athrawes ABC ac asiantaethu sydd yn gweithio gyda’r plentyn a’u teuluoedd e.e. DERWEN, Tim IMPACT.

 

Beth fedrwch chi wneud gartref?

Mae cyswllt rheolaidd gyda’r Athrawes ABC yn holl bwysig er mwyn sicrhau bod pawb  yn gwneud yr un peth e.e. gweithio ar yr un targedau fel toiledu ayyb.

Mae’r dosbarthiadau ABC yn defnyddio dydd lyfr neu app Classdojo er mwyn cysylltu hefo’r rhieni. Pwrpas y dyddlyfr yw

 • Cofnodi rhai o’r gweithgareddau y mae’r plentyn wedi ei fwynhau yn ystod yr wythnos,
 • Nodi unrhyw ddatblygaid pwysig.
 • Nodi beth sy’n gweithio
 • Nodi beth sydd ddim yn gweithio.
  Mae lluniau yn cael eu rhoi yn y dydd lyfr / ar y classdojo hefyd.

Mae’r rhieni yn cael eu hannog i ysgrifennu yn y llyfr/app classdojo er enghraifft i nodi pethau pwysig am eu plentyn e.e. nodi os nad yw’r plentyn wedi cysgu y noson cynt ayyb.

Gofynir i’r rhieni nodi yn y dydd lyfr os oes ganddynt rif ffôn newydd.

Mae dosbarthiadau ABC eraill yn defnyddio’r App ‘Classdojo’ ar gyfer cysylltu hefo’r rhieni. Bydd cyfle i rieini gofrestru i App Classdojo e.e. rhannu negeseuon, fideos, lluniau, targedau ayyb gan yr athro/awes dosbarth

Gofynir i rieni adael i’r staff wybod os oes rhywun gwahanol i’r arfer yn nol eu plentyn o’r dosbarth.

Os yw’r plentyn yn absennol o’r dosbarth am unrhyw reswm, cyfrifoldeb y rhiant yw cysylltu hefo’r cwmni tacsi i ddweud nad oes angen tacsi y diwrnod hwnnw. Mae hyn yn arbed amser a chost. Gofynir i’r rhieni hefyd gysylltu yn fuan hefo’r dosbarth ABC.

 

Oes gwisg ysgol gan y dosbarth ABC?

Nid oes rhaid cael gwisg ysgol ar gyfer y dosbarth ABC. Mae rhai rhieni yn dewis prynu gwisg eu hysgol lleol ac mae rhieni eraill yn gwisgo eu plant yn eu dillad eu hun. Dewis unigol ydy hyn.

 

Oes angen dod â rhywbeth i’r dosbarth ABC?

Gofynir i rieni roi snac/byrbryd i’w plentyn ddod i’r dosbarth.

Gofynir i’r rhieni roi dillad addas ar gyfer y tywydd e.e. cot yn y gaeaf.

Gofynir bod gan y plentyn ddigon o glytiau/wipes a dillad sbar yn eu bag bob dydd.

Gofynir i’r rhieni roi enw eu plentyn ar ei eiddo e.e. bag, cot, botal ddiod ayyb.

 

Cludiant

Mae’r Awdurdod Addysg yn gallu trefnu tacsi ar gyfer plant sydd yn byw ymhellach na 2 fillitr o’r dosbarth ABC (yn unol â Pholisi Cludiant yr Awdurdod Addysg). Mae’r tacsi yn cludo’r plant i’r dosbarth ac yna yn dod â hwy adref ddiwedd pob sesiwn.

Nid yw pob rhiant yn dymuno defnyddio tacsi. Gwell gan rhai ddod â’u plentyn eu hunain.

 

Adnoddau 

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/FfeiliauADYaCh.cshtml
Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.